20, మే 2020, బుధవారం

ravuri bharadwaja interview for air hyderabad after jnanpeeth award anno...

ప్రఖ్యాత రచయిత రావూరి భరద్వాజ జ్నానపీఠ పురస్కారం ప్రకటించిన సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలపై ఆకాశవాణి చేసిన ఇంటర్వ్యూ ఇది. తప్పక వినండి.