16, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

తెలుగు పద్యం చర్చాగోష్టి.. శ్రీ జువ్వాడి గౌతమరావు ప్రసంగం

తెలుగు పద్యం చర్చాగోష్టిలో శ్రీ జువ్వాడి గౌతమరావు ప్రసంగాన్ని వినండి.. వినిపించండి.