31, జులై 2020, శుక్రవారం

reknown poet boyi bheemanna interview

ప్రఖ్యాత కవి డా. బోయి భీమన్నతో గతంలో ఆకాశవాణి చేసిన ఇంటర్వ్యూ . అత్యంత అరుదైన వ్యక్తిత్వం.. అద్భుతమైన మనిషి.. ఆయన స్వగతమితి. ఆయన స్వీయ స్వరంలో.. తప్పక వినండి. స్వాధ్యాయ సమర్పణం.